Algemene voorwaarden

Ontdek de belangrijkste voorwaarden van L'Authenthique voor een zorgeloze interactie.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan:

 1. Verkoper: L’Authentique, hierna te noemen Verkoper, die als Verkoper/opdrachtnemer met de Koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
 2. Koper: de koper of opdrachtnemer hierna te noemen Koper, die met Verkoper, L’Authentique, een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
 3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van L’Authentique.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door Verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt.
 2. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de Koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de Verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze Algemene Voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en alleen nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.
  Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen Koper en Verkoper van toepassing (zullen) zijn.
 3. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen Koper en Verkoper van de door deze Algemene Voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3. Offertes, adviezen en bestellingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat Verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte.
 2. Alle prijzen zijn nettoprijzen, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.
 3. Voor elke overeengekomen hoeveelheid verf is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat Koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 liter.
 4. Verkoper is, indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden, gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden Koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.
 5. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijzigingen wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de Verkoper niet tot enige vergoeding en geven de Koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.
 6. De afbeeldingen en tekeningen verstrekt desgevraagd door de Verkoper afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde eigendom van de Verkoper en moeten aan verkoper op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreken waarvan de Houder/Koper de door de Verkoper/eigenaar te bepalen waarde is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.
 7. Indien de Koper aan de verwerking van de door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting en dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt de Verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid.
 8. Restanten van geleverde verf, teveel bestelde verf of restanten van eigen ingestuurde stof worden nimmer retour genomen, kunnen niet teruggevorderd worden of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door de Koper gekozen stoffen, dit geldt voor zowel wanneer de Koper de stoffen instuurt als wanneer Verkoper de stoffen bestelt.
 10. Voor meubelen, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof.
 11. Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (geringe) kleurafwijkingen van de door Koper bestelde verf. De door Verkoper geleverde kleurenstaal of getoonde kleur op de website van verkoper geeft slechts een indicatie van de kleur. Hier kunnen door Koper geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 4 Levering

 1. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan Koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien Koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Koper komen.
 2. Het risico voor goederen gaat over op het moment van aflevering naar de Koper, óók indien de eigendom op een ander tijdstip overgaat. Aflevering geschiedt op het moment dat de goederen in het bezit van de Koper komen. Hiervan is in ieder geval sprake indien de goederen het bedrijf van Koper hebben bereikt.
 3. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal Verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal Koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
 4. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft Verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 5. Vertraagde levering

 1. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
 2. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en Koper aan Verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is Koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van Verkoper. Hij is verplicht Verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 3. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Inspectie en reclame

 1. Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Koper dient bij aflevering terstond een afleveringsbewijs te ondertekenen.
 3. Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maat-verschillen.) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering Verkoper hiervan schriftelijk, met ontvangstbevestiging, melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen.
 4. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken, dan dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden vermeld.
 5. Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in dit lid gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30(dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld.
 6. Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in dit artikel vermelde termijnen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft Koper geen aanspraak ter zake meer jegens Verkoper.
 7. Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
 8. Koper moet Verkoper- voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig) werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en origineleverpakking vast te (laten) stellen. Indien de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.
 9. Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Verkoper niet verplicht.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door Koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen.
 2. In geval van overmacht heeft Verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 8. Vooruitbetaling/Zekerheidstelling

 1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
 2. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door Koper.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van Verkoper op Koper volledig door Koper zijn gekweten.
 2. De goederen kunnen terstond door Verkoper worden teruggevorderd indien Koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 3. De aan de terugname verbonden kosten zullen Koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.
 4. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruiken van de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woord, vanaf het moment van de daadwerkelijke levering overgaat op Koper.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk.
 2. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van Verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door Verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij Verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan Verkoper deel uitmaakt.
 3. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door Verkoper gegeven instructies.
 4. Voor zover Koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is Koper gehouden Verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen.
 5. Het is Koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van Verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.
 6. Koper verleent aan Verkoper toestemming om alle van Koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de Verkoper.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van Koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
 2. Verkoper is meubelproducent en meubelstoffen worden altijd bij externe partijen besteld. Hierdoor kan Verkoper nimmer aansprakelijk worden gesteld voor klachten aan de door de klant of derden gekozen stof, ook niet als deze door Verkoper voor een commissie wordt besteld.
 3. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer Koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl Koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen van de stoffen en hout.
 4. Klachten voor betreffende manco’s, afwijkende kleur, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
 5. Eventuele klachten voor meubels dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de Verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de klacht/reclamatie door Koper schriftelijk te worden opgesteld.
 6. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
 7. De ondeugdelijkheid van geleverde PR kan door Koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij Verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
 8. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor Koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 9. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
 10. Op Koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de Verkoper zijn geleverd.

Artikel 12. Betalingen

 1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 8 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op Verkoper is uitgesloten.
 2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 8 dagen na factuurdatum is betaald.
 3. Indien Koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan Verkoper een rente verschuldigd van 11⁄4 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is Verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
 4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat Verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien Koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat Koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
 5. Indien Koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is Verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
 6. Verkoper heeft het recht alle met Koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien Koper de verplichting uit een met Verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan Koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. Buiten het verschuldigde bedrag is Verkoper gerechtigd van Koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van Koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
 8. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door Koper verschuldigd in elk geval, waarin Verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50. Indien Koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie Verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € _11,50.
 9. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien Verkoper het faillissement van Koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 13. Geschillen

 1. Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle
  geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen Verkoper is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.